පිරිමි ස්පැන්ඩෙක්ස් රබර් ත්‍රිකෝණාකාර පිහිනුම් ඇඳුම් කට්ටලය